کلتیواتور وسیله ای مناسب برای باغ ها و مزارع جهت شخم زدن و جابجا کردن خاک کشاورزی میباشد .

کلتیواتورها در دو نوع دیزلی و بنزینی میباشند .

مدلهای مختلف داری تیغه های مختلف با پهنای کار متفاوت میباشند .

مدلهای بنزینی در قدرت و توان 5 الی 7 اسب بخار و هندلی موجود میباشد .

مدلهای دیزلی در توان 7 اسب و 9 اسب و 10 اسب بخار و در مدل هندلی و استارتی موجود میباشد .