موتورهای مارگو ساخت کشور هندوستان و در مارک های مختلف قابل ارائه هستند.
موتور مارگو دارای سوخت دیزلی است و با گازوئیل کار میکند.